Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2017-04-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie bip mogą być niedostępne informacje w postaci skanów dokumentów (pdf; jpg).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Arkadiusz Spodymek, kultura@rudniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 359 50 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-325 Rudniki, ul. Okólna 2
Tel.: +48343595068
Faks: +48343595068
E-mail:
Strona internetowa: www.kultura.rudniki.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach

ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki

tel. 34/3595068

Od strony północnej w Ośrodku Kultury znajduje się wejście dla osób poruszających się na wózkach. Osoby poruszające się na wózkach mogą przemieszczać się po korytarzu i w pomieszczeniach biurowych na parterze. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

tel. 34/3595072 wew. 31

Przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej od strony północnej  mieści się  winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Pozostałe filie Gminnej Biblioteki Publicznej:

  1. Filia w Dalachowie:

            Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie

            Dalachów 217

            46-325 Rudniki

           godziny otwarcia: wtorek, czwartek 8:00-16:00

Placówka posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

  1. Filia w Żytniowie

           Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie

           Żytniów 29

          46-325 Rudniki

godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek 8:00-16:00

Wejście główne dostosowane jest do osób niepełnosprawnych.

  1. Filia w Cieciułowie

           Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie

           Cieciułów 19

          46-325 Rudniki

godziny otwarcia: wtorek, piątek 8:00-16:00

  1. Filia w Jaworznie

          Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie

          Mirowszczyzna 43

          46-325 Rudniki

godziny otwarcia: poniedziałek, środa 8:00-16:00

Placówki w których mieszczą się filie(Jaworzno, Cieciułów) nie umożliwiają wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich. W korzystaniu z biblioteki pomaga bibliotekarz.

Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi 

ul. Targowa 2

46-325 Rudniki

tel. 34/3595068

Przy budynku Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi jest wyznaczone miejsce parkingowe dla os. niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest od strony północnej.

 

      Orlik 

     ul. Wieluńska 6

      46-325 Rudniki      

Budynek przy boisku Orlik wyposażony jest w szatnię oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. 

Do każdego budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.